خلاصه فصل اول تئوری حسابداری 1 دکتر شباهنگ

تئوری:بیان سیستماتیک اصول و تبیین روابط  آشکار یا مبانی برخی پدیدهای مشخص که مشاهده و تا حدودی تایید شده است...

هدف تئوری: بیان و پیش بینی می باشد.بنابراین یکی از اهداف تئوری هر علم،داشتن مجموعه دانشی است که به خوبی تعریف،به نحوه سیتماتیک گردآوری،سازماندهی ،وبه حدی کافی تایید شده باشد تا چار چوب مناسبی برای عملیات آتی فراهم کند.

تئوری ها ممکن است دستوری یا توصیفی(مثبت)باشند.دستوری آنچه را که باید باشد نشان میدهد و توصیفی آنچه را که هست بیان می کند.

تئوری حسابداری میباید از طریق تحقیقات حسابداری آزمون و تایید شود.

تعریف تئوری حسابداری:   مجموعه ای از فرضیات مبنا،تعاریف،اصول و مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیر بنای تدوین استانداردهای حسابداری و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری می باشد/.

تئوری حسابداری باید بتواند دلایل انتخاب مبانی و روشهای مختلف را ازبین روشهای موجود بیان و ویژگیهای واحد هایی که از بین روشهای موجود روش خاصی را انتخاب کرده اند پیش بینی نماید.

فواید تئوری حسابداری:  1-درک بهتر فرایند تدوین قوانین حسابداری

                             2-بهبود در فرایند تدوین استاندارد های جدید

                             3-یکپارچه کردن استاندارد های حسابداری

در سیاستگذاری حسابداری سه عامل تاثیر گذار وجود دارد:1- تئورهای حسابداری.2-شرایظ سیاسی    3  -وضیعت اقتصادی

اندازه گیری: انتساب مبالغ به صفات ویا ویژگیهای اقلامی است که اندازه گیری می شوند.صفات یا ویژگی ها مشخصات معین اقلامی است که اندازه گیری می شود.

در حسابداری خود اقلام اندازه گیری نمی شوند بلکه ارزشی اندازه گیری می شود که می توان بر حسب پول به صفات معینی از اقلام مزبور نسبت داد.

اندازه گیری به نوع تقسیم می شود.1- اندازه گیری مستقیم.2 –اندازه گیری غیر مستقیم.

مهمترین محدودیت برای اندازه گیری عامل زمان می باشد.

انواع اندازه گیری:

1-مقیاس اسمی:یک سیستم طبقه بندی مشتمل بر اسامی است  .مثل فهرست حسابها در حسابداری

2-مقیاس ترتیبی(وصفی): اقلام بر اساس اولویت طبقه بندی و به هر یک از اقلام شماره ای اختصاص میدهند. مثل طبقه بندی دارایی ها به جاری و غیر جاری در ترازنامه.

3-مقیاس فاصله ای: تغییرات در صفت مورد اندازه گیری در هر طبقه باید یکسان باشدمثل افزاییش دما از 10 به 12 درجه و از 23 به 25 درجه که یکسان است. 

4- مقیاس رتبه ای:همان مقیاس فاطله ایست ولی ویژگیهای بیشتری نسبت به آن دارد.

اندازه گیری صحیح تر و دقیق تر مستلزم صرف منابع بیشتر می باشد.تهیه اطلاعات مستازم صرف هزینه است.در اندازه گیر باید به موقع بودن و هزینه تهیه اطلاعات مد نظر قرار گیرد.

اندازه گیری جزیی اساسی از تئوری حسابداری محسوب می شود.

برخی از محقیق حسابداری اندازه گیری های نظیری هزینه استهلاک و ارزشیابی موجودیها را جزو محاسبه حسابداری می دانند نه اندازه گیری.

 

|+| نوشته شده توسط داود در پنجشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۹  |
 
 
بالا